Privacy Policy for Kamen Centar d.o.o.

At Kamen centar, accessible from www.kamen-centar.hr, one of our main priorities is the privacy of our visitors.   This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Kamen centar and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

Kamen Centar d.o.o. legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy   depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

Kamen Centar d.o.o. will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy.  We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies. Our Privacy Policy was generated with the help of GDPR Privacy Policy Generator and the   Privacy Policy Generator.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights.   If you wish to be informed what Personal Information we hold about you   and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

Log Files

Kamen centar follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites.   All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks.   These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Kamen centar uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences,  and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Kamen centar.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Kamen centar, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Kamen centar has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Kamen centar's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites. What Are Cookies?

Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Kamen centar does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

Our Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Kamen centar. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK!

Pravila o privatnosti za Kamen Centar d.o.o.
U Kamen centru, koji je dostupan sa www.kamen-centar.hr, jedan od naših glavnih prioriteta je privatnost naših posjetitelja. Ovaj dokument o politici privatnosti sadrži vrste podataka koje prikuplja i bilježi Kamen centar i kako ih koristimo.

Ako imate dodatna pitanja ili vam je potrebno više informacija o našim Pravilima o privatnosti, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
Mi smo kontrolor podataka vaših podataka.

Kamen Centar d.o.o. pravna osnova za prikupljanje i korištenje osobnih podataka opisanih u ovim Pravilima o privatnosti ovisi o osobnim podacima koje prikupljamo i specifičnom kontekstu u kojem prikupljamo podatke:

Kamen Centar d.o.o. treba da izvrši ugovor s vama
Dali ste tvrtki Kamen Centar d.o.o. dozvolu za to
Obrada vaših osobnih podataka nalazi se u tvrtki Kamen Centar d.o.o. legitimni interesi
Kamen Centar d.o.o. treba se pridržavati zakona
Kamen Centar d.o.o. zadržavat će vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti. Vaše podatke zadržavat ćemo i upotrijebit ćemo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza, rješavanje sporova i provođenje naših pravila. Naša Politika privatnosti generirana je uz pomoć GDPR Generator politika privatnosti i Generator politika privatnosti.

Ako ste stanovnik Europskog gospodarskog prostora (EEA), imate određena prava na zaštitu podataka. Ako želite biti informirani o tome koje osobne podatke imamo o vama i želite da se ti podaci uklone iz naših sustava, molimo kontaktirajte nas.

U određenim okolnostima imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o vama.
Pravo ispravljanja.
Pravo na prigovor.
Pravo na ograničenje.
Pravo na prenosivost podataka
Pravo na povlačenje pristanka
Datoteke dnevnika
Kamen centar slijedi standardni postupak korištenja datoteka zapisa. Ove datoteke evidentiraju posjetitelje kada posjećuju web mjesta. Sve hosting tvrtke rade to i dio su usluga analitike hostinga. Podaci prikupljeni datotekama dnevnika uključuju adrese internetskog protokola (IP), vrstu preglednika, davatelja internetskih usluga (ISP), žig datuma i vremena, stranice upućivanja / izlaska i eventualni broj klikova. Nisu povezane s bilo kojom informacijom koja se može osobno identificirati. Svrha informacija je analiza trendova, administriranje stranice, praćenje kretanja korisnika na web mjestu i prikupljanje demografskih podataka.

Kolačići i internetske svjetionice
Kao i bilo koje druge web stranice, Kamen centar koristi 'kolačiće'. Ovi kolačići koriste se za pohranjivanje podataka uključujući preferencije posjetitelja i stranice na web mjestu kojima je posjetitelj pristupio ili posjetio. Te se informacije koriste za optimiziranje korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naših web stranica na temelju vrste preglednika i / ili drugih podataka posjetitelja.

Pravila o privatnosti
Možete pogledati ovaj popis kako biste pronašli Pravila o privatnosti za svakog od oglašavačkih partnera Kamen centra.

Oglasni poslužitelji ili oglasne mreže trećih strana koriste tehnologije poput kolačića, JavaScript ili web Beacon koji se koriste u njihovim oglasima i vezama koje se pojavljuju u Kamen centru, a koje se šalju izravno na preglednik korisnika. Oni automatski primaju vašu IP adresu kad se to dogodi. Te se tehnologije koriste za mjerenje učinkovitosti njihovih reklamnih kampanja i / ili za personaliziranje reklamnog sadržaja koji vidite na web stranicama koje posjetite.

Imajte na umu da Kamen centar nema pristup ili nadzor nad ovim kolačićima koje koriste treći oglašivači.

Pravila o privatnosti trećih strana
Pravila o privatnosti Kamen centra ne odnose se na ostale oglašavače ili web stranice. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije konzultirate s odgovarajućim Pravilima o privatnosti tih trećih oglasnih poslužitelja. To može uključivati ​​njihove prakse i upute o isključivanju određenih opcija. Kompletan popis ovih Pravila o privatnosti i njihove poveznice možete pronaći ovdje: Veze za politiku privatnosti.

Možete onemogućiti kolačiće putem pojedinačnih opcija preglednika. Da biste saznali detaljnije informacije o upravljanju kolačićima s određenim web preglednicima, one se mogu pronaći na odgovarajućim web lokacijama preglednika. Što su kolačići?

Podaci o djeci
Drugi dio našeg prioriteta je dodavanje zaštite djeci dok koriste internet. Potičemo roditelje i staratelje da promatraju, sudjeluju u i / ili nadgledaju i vode svoje mrežne aktivnosti.

Kamen centar svjesno ne prikuplja nikakve osobne podatke od djece mlađe od 13 godina. Ako mislite da je vaše dijete dalo takve podatke na našoj web stranici, toplo vas ohrabrujemo da nas odmah kontaktirate i učinit ćemo sve da što prije učinimo. ukloni takve podatke iz naše evidencije.

Samo internetska pravila o privatnosti
Naša Pravila o privatnosti odnose se samo na naše mrežne aktivnosti i vrijede za posjetitelje naše web stranice s obzirom na informacije koje su podijelili i / ili prikupljali u Kamen centru. Ovo se pravilo ne odnosi na podatke prikupljene izvan mreže ili preko kanala koji nisu ove web stranice.

Pristanak
Korištenjem naše web stranice, prihvaćate našu politiku privatnosti i prihvaćate njene uvjete.